برو بالا
 

  امکانات عمومي سيستم مديريت طب و کار

با توجه به تنوع امکانات و قابليت­هاي اين سيستم تنها قادر به ارائه فهرست بخش محدودي از مهمترين امکانات عمومي اين سيستم مي­باشيم. از مهمترين امکانات عمومي اين سيستم مي­توان به موارد ذيل اشاره نمود.

پذيرش :

1- پذيرش بيماران با پرونده و  بدون پرونده

2- امکان پذيرش به تفکيک شيفت (صبح و عصر و شب).

 3- ثبت مشخصات فردي بيماران وثبت مشخصات بيمه آنها ( نام بيمه ، شماره بيمه و... )

4- تعيين پزشک ، پرستار،کارشناس براي هر بيمار

5- محاسبه پرکيس پزشکان و پرستاران و کارکنان.

6- ثبت خدمات پزشکي و محاسبه مخارج اتوماتيک بر اساس قيمت خدمات ، نوع بيمه و نام پزشک

7- صدور قبض رسيد براي پرداختهاي بيماران پس از محاسبه مخارج .

8- امکان طراحي ظاهر قبض پذيرش توسط خود شما.

9- تعيين سقف براي بيماران برخي سازمانهاي طرف قرارداد .

10- امکان درج شماره سريال بيماران براي هر پزشک و صفر کردن آنها به دلخواه شما.

11- امکان ثبت تخفيف براي بيماران با سرفصلهاي مشخص.

12- کنترل مواد مصرفي در درمانگاه

13- امکان ثبت پيش پرداخت براي بيماران

14- امکان مشخص کردن افرادي که بدهي دارند

15- ثبت پرونده پزشکي بيمار طبق تخصص و سليقه شما

طب و کار

  • امکان ثبت نام و نام خانوادگي
  • امکان ثبت تاريخ تولد
  • امکان ثبت وضعيت تاهل
  • امکان ثبت تعداد اولاد
  • امکان ثبت وضعيت نظام وظيفه
  • امکان ثبت مدرک تحصيلي
  • امکان تعريف مشخصات فردي
  • امکان ثبت آخرين تاريخ ترک
  • امکان تعيين نوع درمان
و امکاناتي ديگر که در امر ياري رساندن و مديريت بيماران به شما کمک مي کند.
 
 
 

 


0