برو بالا
 

 نرم افزار جامع مطب عمومي

با توجه به تنوع امکانات و قابليت­هاي اين سيستم تنها قادر به ارائه فهرست بخش محدودي ازمهمترين امکانات عمومي اين سيستم مي­باشيم. از مهمترين امکانات عمومي اين سيستم مي­توان به موارد ذيل اشاره نمود.

پذيرش :
 •  پذيرش بيماران
 •  امکان ثبت سابقه بيماران
 •  صدور قبض پذيرش به همراه زير نويس و چاپ جهت ارائه به بيمار
 •  ثبت مشخصات فردي بيماران وثبت مشخصات بيمه آنها ( نام بيمه ، شماره بيمه و... )
 •  ثبت دارو هاي تجويزي پزشک براي هر بيمار
 • ثبت تصويرنگاريها و آزمايشات تجويزي پزشک
 • امکان وقت دهي به بيماران
 • محاسبه مخارج بيمه ها بر اساس آخرين تعرفه هاي اعلام شده  و محاسبه سهم بيمار و سهم سازمان
 • امکان جلوگيري از حذف يا اعمال تغييرات در اطلاعات بيماران مگر با رمز اشخاص داراي صلاحيت (تغييراتي نظير نوع بيمه ، موارد تصويرنگاري ، مبلغ دريافتي  ...)
 • ثبت تعداد کالاهاي مصرفي و کسر موجودي کالا ها از انبار همزمان با پذيرش بيماران
 • صدور قبض رسيد براي پرداختهاي بيماران پس از محاسبه مخارج
 • امکان طراحي ظاهر قبض پذيرش توسط خود شما
 • جستجو بيماران براساس نياز مرکز
 • امکان ثبت تخفيف براي بيماران
 • امکان ثبت مخارج اضافي براي بيماران
وقتدهي : 

 • ثبت اوقات کاري پزشک بر اساس ايام هفته
 • ثبت فاصله بين دو وقت براي هر پزشک به صورت مجزا
 • ثبت وقت بيماران به تفکيک پزشک بر اساس روز و ساعت
 • ثبت بيماران ليست انتظار
 • ثبت ساعت مراجعه و ساعت واقعي شروع و پايان مراجعه بيماران ليست انتظار
 • امکان جستجوي خودکار اولين وقت خالي پزشک
صندوق : 

 • امکان جستجوي  بيماران بر اساس شماره پرونده
 • امکان جستجوي بيماران بر اساس تاريخ
 • امکان جستجوي بيماران بدهکار
 • امکان تسويه و يا استرداد مبلغ بيماران
 • امکان درج هزينه پرداختي به بيماران 
 • امکان جستجوي بيماران وقتدهي شده
 • امکان ورود اطلاعات فرم هاي پزشکي طراحي شده مخصوص هر پزشک
 
 
 

 


0